Foto: Kultur for å delta

Kultur for å delta

Til nedlasting: Prosjektbeskrivelse "Kultur for å delta" Rapport forprosjekt "Mapping the gap"

Et forskningsprosjekt

Et forskningsprosjekt om kulturell opplevelse og deltagelse som kilde til utvikling og integrering. Vi spør blant annet: Hva er det som fremmer og hva er det som hemmer barn og unge fra å delta i ulike kulturtilbud?

Prosjektet er et samarbei med engelske Creativity, Culture, Education (CCE) og Telemarkforsking, og tar utgangspunkt i forprosjektet "Mapping the gap", gjennomført med de samme samarbeidspartenere i 2011/2012. Prosjektet går over 3 år (-2015), og er støttet med midler fra Oslofjordfondet.

I løpet av prosjektets tre år skal vi:
1) Undersøke kulturell deltagelse blant barn og unge i Drammen
2) Undersøke effekten av fire konkrete caser for å involvere nye grupper i kulturelle opplevelser (Matendo, G60, prosjektet "Kulturskole for flere" og kulturaktiviteter på Fjell)
3) Utvikle nye verktøy for og en ny rollebeskrivelse av lokalt kulturarbeid i flerkulturelle kommuner.

Vi skal fylle ut det kunnskapsgapet som vi avdekket i et forprosjekt ved å kartlegge både motivasjon og barrierer for kulturell deltagelse på tvers av økonomiske, sosiale og kulturelle skillelinjer. Vi skal følge utvalgte tiltak for å studere hvordan kulturell deltagelse forsøkes påvirket gjennom ulike former for prosjektarbeid. Vi skal også følge et utvalg skoleklasser over tid for å se hvordan mønstre i kulturbruk og - deltagelse endrer seg gjennom tre år. Gjennom et tett samarbeid mellom forvaltning og forskning skal vi utvikle ulike verktøy: for kartlegging av kulturell deltagelse, for utprøving av ulike former for kulturarbeid, og for et innovativt samarbeid mellom forvaltningspraksis og forskningsarbeid.

Til høyre kan du laste ned prosjektbeskrivelse for «Kultur for å delta», i tillegg til rapporten fra forprosjektet «Mapping the gap».