Foto: Rapport: Kultur for å delta

Rapport: Kultur for å delta

Til nedlasting: Klikk her for å laste ned rapporten

Med denne rapporten presenteres resultatene fra et flerårig forskningsprosjekt, med den fulle tittelen Kultur for å delta: Kulturell opplevelse og deltagelse som kilde til utvikling og integrering. 

Siden januar 2013 har vi i Telemarksforsking arbeidet sammen med Interkultur i Drammen kommune og Creativity, Culture and Education (CCE) i dette prosjektet. Prosjektet har hatt flere formål. Det viktigste formålet har vært å undersøke mønstre for kulturell deltagelse blant barn og unge i Drammen, samt se nærmere på hvordan man kan arbeide med å påvirke disse mønstrene. Et annet formål har vært å se kunn-skapsprosessene i prosjektet med et utenfrablikk.

I Kultur for å delta har det vært et poeng fra starten at kommunen og forskerne skal arbeide sammen i å utvikle relevant kunnskap, og hvordan dette kan gjøres på best mulig måte har vært et eget tema for prosjektet.

Det har vært flere medarbeidere fra Telemarksforsking involvert i dette prosjektet. Ole Marius Hylland har vært prosjektleder og hatt et særlig ansvar for gjennomfø-ring av surveyundersøkelsen i prosjektet, og i en tidlig fase var Bård Kleppe engasjert som medarbeider. Kleppe har også hatt hovedansvaret for tilrettelegging av survey-data i denne rapporten. I 2014 ble Heidi Stavrum og Åsne Dahl Haugsevje inkludert i prosjektet som medarbeidere. Haugsevje og Stavrum har hatt hovedansvaret for feltarbeid og analysene av de fire casene som dette prosjektet har sett nærmere på. Rapporten er ført i pennen av Hylland og Haugsevje. Rapporten har også et vedlegg skrevet av Paul Collard fra CCE, som beskriver noe av bakgrunnen for et forsøks-prosjekt som ble gjennomført på Fjell skole.

Prosjektet har vært finansiert av det regionale forskningsfondet Oslofjordfondet.