Foto: Kultur for å delta – et unikt forskningsprosjekt om ungdom og kultur

Kultur for å delta – et unikt forskningsprosjekt om ungdom og kultur

Drammen kommune, Telemarkforsking og det engelske selskapet Creativity, Culture and Education (CCE) samarbeider om det nyskapende og flerårige forskningsprosjektet Kultur for å delta, som er finansiert av Oslofjordfondet. I Kultur for å delta undersøker vi forholdet mellom ungdom og kulturbruk: hvilken kultur er det ungdom i Drammen bruker og ikke bruker, og hvilke typer kulturtilbud brukes av hvem? Og, ikke minst – hvordan kan en flerkulturell kommune som Drammen legge til rette for kulturtilbud som brukes av et så bredt mangfold av ungdom som mulig?

Vi velger å kalle prosjektet unikt og nyskapende av flere grunner. I prosjektet samarbeider kunnskapsmiljøer og kommunal kulturforvaltning på en måte som trolig ikke har vært prøvd ut før. Drammen kommune er den formelle eieren av prosjektet, Telemarksforsking har den overordnede faglige prosjektledelsen og CCE er faglig rådgiver for prosjektutvikling og analyse. Prosjektet kombinerer også casestudier og kulturbruksundersøkelser på en måte som vi tror er ganske unik: I en del av prosjektet har vi gjennomført en surveyundersøkelse blant alle 9.-klassene i kommunen om deres forhold til kultur og medier. I en annen del av prosjektet er fire ulike case fulgt tett; fire ulike kulturtilbud til barn og unge i Drammen: Kulturverkstedet G60, danse- og musikktilbudet Matendo, prosjektet Kulturskole for flere, og et nyutviklet kulturtilbud til elevene på 7. trinn ved Fjell skole.

Vi er nå inne i prosjektet siste år, og det er flere resultater som begynner å vise seg. Surveyundersøkelsen viser at det er vesentlige forskjeller i bruk av kultur og medier mellom kjønn, mellom elever fra ulike skoler og mellom elever med ulik etnisk bakgrunn. Den viser også hvor viktig og omfattende skjermbasert mediebruk er for denne aldersgruppen. I casestudiene begynner det å tegne seg et bilde av hvor betydningsfullt det er med størrelser som tillit, informasjon og samarbeid. Gode tilbud; det vil si tilbud som brukes, er tilbud der det finner voksenpersoner som brukerne har tillit til; tilbud som brukerne kjenner til og informeres om; og tilbud som utvikles i samarbeid og sammenheng med øvrige kulturtilbud i kommunen. I året som kommer skal vi arbeide med å analysere og publisere resultater fra både casestudier og surveyundersøkelse – både til en interessert allmennhet, til andre kommuner og kulturforvaltere og til ulike fagmiljøer.